Årsredovisning

En årsredovisning är en sammanställning av ett företags räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.

Företagsredovisning > Årsredovisning

Vad är årsredovisning?

Alla aktiebolag, vissa handelsbolag samt ekonomiska föreningar ska enligt lag sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning. Årsredovisningens innehåll är bestämt i årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1554) och ska vara offentlig.

En årsredovisning ska vara överskådligt uppställd, ge en rättvisande bild av verksamhetens ställning och resultat, samt följa god redovisningssed. Överskådligheten innebär att årsredovisningarna ska presenteras systematiskt, lättillgängligt och med stora möjligheter till överblick.

Den rättvisande bilden av en verksamhets resultat och ställning ska tillsammans utgöras av verksamhetens balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. Det sista direktivet, god redovisningssed, innebär att årsredovisningen ska upprättas i enlighet med de lagar och praxis som finns att tillämpa.

 Tips: Bokslut – så funkar det!

Vad ska en årsredovisning innehålla?

En årsredovisning ska innehålla en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse.

  • Balansräkningen visar företagets ekonomiska ställning, tillgångar, eget kapital och skulder vid en viss tidpunkt, ofta den sista dagen på räkenskapsåret.
  • Resultaträkningen visar som namnet antyder ett företags resultat genom en sammanställning av dess intäkter och kostnader under räkenskapsåret.
  • Noter är upplysningar om hur exempelvis tillgångar och skulder har värderats, hur avskrivningar och nedskrivningar har gjorts samt vad anskaffningsvärdet var för dessa avskrivningar.
  • Förvaltningsberättelsen är en översikt av företagets resultat, verksamhet och ställning och ska återge sådant som inte går att återge i balans- och resultaträkningen som exempelvis dess utveckling och betydande händelser.

Tips! Få hjälp med årsredovisningen – hitta din redovisningsbyrå

Årsredovisningens principer

En årsredovisning ska följa vissa redovisningsprinciper vid upprättande av balans- och resultaträkningen och noterna. Dessa principer är fortlevnadsprincipen, konsekvensprincipen, försiktighetsprincipen och kontinuitetsprincipen.

  • Fortlevnadsprincipen innebär att företaget ska antas fortsätta sin verksamhet under en överskådlig tid.
  • Konsekvensprincipen innebär att samma värderingsmetoder ska användas år efter år.
  • Försiktigshetsprincipen är att värdera sina tillgångar, skulder, intäkter och kostnader med försiktighet.
  • Kontinuitetsprincipen betyder att det ingående balansräkningen ska stämma överens med den utgående från föregående räkenskapsår.

Övriga skyldigheter vid årsredovisning

När en årsredovisning är sammanställd ska denna skickas in till Bolagsverket för offentliggörande. Dessutom ska aktiebolag och ekonomiska föreningar lämna förslag till vinst- eller förlustdisposition. Därefter ska årsredovisningen undertecknas av alla styrelsemedlemmar och VD:n.

Om årsredovisningen gäller ett större företag ska även en kassaflödesanalys ingå.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

När ska årsredovisningen lämnas in?

Årsredovisningen ska vara inlämnad till bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

Årsredovisning på engelska

Annual accounts; financial statement; financial report

Relaterade ord

Balansräkning
Förvaltningsberättelse
Redovisning
Redovisningsbyrå
Resultaträkning
Årsredovisningslagen

Tips! Här hittar du fler ekonomiska begrepp!