Vad är ett nyckeltal (KPI)?

Nyckeltal, även kallat KPI:er, används för att värdera ett företag och dess verksamhet.

Ekonomistyrning & finansiell analys > Nyckeltal, KPI

Vad är nyckeltal / KPI?

Nyckeltal, som även kallas KPI (står för Key Performance Indicator), används som grund till jämförelser där de olika måtten kan jämföras med konkurrenter eller resultat inom samma område från förgående år. Nyckeltal kan även användas som beslutsunderlag för ekonomiska förändringar och analys.

Dessutom ger KPI:er en god översikt över företagets ekonomiska tillstånd vilket kan vara intressant för potentiella investerare, samt att det ger banker information om företaget vid eventuell låneansökan.

Varför är nyckeltal viktiga?

Ibland räcker det inte med att se till resultatet på bokslutsdagen om företaget går bra eller dåligt. Då behövs det mer detaljerad information för att beskriva hur det egentligen går för företaget, och för att kunna göra detta används nyckeltal. Med nyckeltal mäts nuläget mot de uppsatta mål som företaget har för att veta om man är på rätt väg.

Olika typer av nyckeltal & KPI:er

Nyckeltal delas in i olika kategorier beroende på vad det är de mäter. Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) har utvecklat en rekommendation för att få en mer enhetlig översikt över de olika nyckeltalen och därmed delat in dem i fyra olika kategorier:

  • Avkastningstal
  • Mått för arbets- och kapitalintensitet
  • Finansiella mått
  • Aktierelaterade mått

Den annars vanligaste indelningen av KPI:er är:

  • Lönsamhetsmått
  • Finansiella mått
  • Verksamhetsmått

Avkastningstal

Dessa typer av mått mäter ett företags avkastning vilket visar hur värdet på en tillgång förändrats från en viss tidpunkt till en annan. Avkastningstalet innefattar även marginalmått, så som vinstmarginal och bruttomarginal, som visar hur mycket av vinsten i ett företag som är ren vinst och hur stor omsättningen är efter att kostnaden för sålda varor är avdragen.

Mått för arbets- och kapitalintensitet

Denna kategori innehåller mått som berör personalen och företagets kapital och jämför användningen av kapital med faktorer så som arbete och produktion. Exempelvis visar måttet omsättning per anställd hur produktivt företaget är och kapitalomsättningshastighet hur mycket intäkterna ökar i förhållande till det kapital som företaget har.

Finansiella nyckeltal

Finansiella nyckeltal, även kallat finansiella mått, visar på ett företags finansiella styrka. Exempel på ett sådant mått är soliditet, som visar på ett företags långsiktiga betalningsförmåga. Ett annat mått som faller under samma kategori är räntetäckningsgrad, som visar hur mycket ett företags vinst kan minska utan att räntebetalningarna riskeras.

Nyckeltal för aktier

Dessa typer av mått är av intresse för de som har aktier i företaget. För att möjliggöra jämförelse mellan aktiekurs och vinst används vad som kallas för P/E-tal, från engelskan price/earnings. Ett annat intressant aktierelaterat mått är utdelning i procent av eget kapital, vilket är utdelningen dividerad med det egna kapitalet per aktie.

Nyckeltal på engelska

Key performance indicator; KPI

Relaterade ord

Avkastning
Eget kapital
Justerat eget kapital
Kapitalomsättningshastighet
Likviditet
Kassalikviditet
P/E-tal
Räntabilitet
Rörelsemarginal
Skuldsättningsgrad
Soliditet
Vinstmarginal

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord