Vad är en förvaltningsberättelse?

En förvaltningsberättelse är en översikt över utvecklingen av ett företags verksamhet, ställning och resultat.

Företagsredovisning > Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse är en översikt

Aktiebolag, ekonomiska föreningar samt vissa handelsbolags räkenskapsår ska alltid avslutas med en årsredovisning eller ett årsbokslut. Årsredovisningen består av en balansräkning, en resultaträkning, en revisionsberättelse samt en förvaltningsberättelse.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla sådant som inte kan återges i balansräkningen och resultaträkningen. Den ska återge en rättvisande översikt över utvecklingen av ett företags verksamhet, ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsens innehåll

Förvaltningsberättelsens innehåll är bestämt av årsredovisningslagen (1995:1554). Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) ska en förvaltningsberättelse presentera följande:

  • Förhållanden som är viktiga för bedömningen av ett företags ställning och resultat om dessa inte har lämnats på annat vis
  • Händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under räkenskapsåret
  • Den förväntade utvecklingen av företaget
  • Företagets verksamhet inom forskning och utveckling
  • De filialer som kan finnas utomlands.

Viktigt att tänka på

Vid upprättandet av en förvaltningsberättelse ska siffror och termer beskrivas på ett sådant sätt att läsarna kan förstå innebörden av dem. Det ska alltid finnas med ett förslag till resultatdisposition, och dessutom bör företagets verksamhetsområde framgå i förvaltningsberättelsen.

Förvaltningsberättelse på engelska

Administration report; statutory administration report

Relaterade ord

Aktiebolag
Balansräkning
Resultaträkning
Revisionsberättelse
Årsredovisning
Årsredovisningslagen

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp och bokföringstermer