Balansräkning – Vad är balansräkning?

Balansräkning är ett företags finansiella ställning vid en given tidpunkt.

Företagsredovisning > Balansräkning

Balansräkningen visar ett företags finansiella ställning

I årsredovisningen redovisas förutom resultaträkning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse även en balansräkning. Balansräkningen består av ett företags tillgångar samt eget kapital och skulder vid en viss tidpunkt, vilket oftast infaller på den sista dagen av räkenskapsåret. Balansräkningens två delar, tillgångar och eget kapital och skulder, bör vara lika stora på dagen då samtliga konton i bokföringen redovisas och avslutas, även kallad balansdagen. Alltså ska ett företags tillgångar vara balanserade av företagets skulder och ägarnas investeringar.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Balansräkningens delar

Balansräkningens debetsida visar företagets tillgångar. Dessa tillgångar består av anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är de tillgångar som stadigvarande avses användas eller innehas. Omsättningstillgångar är de tillgångar som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel.

Balansräkningens kreditsida består av företagets eget kapital och skulder. Till detta räknas även obeskattade reserver och avsättningar. Eget kapital är det kapital som ägarna själva har investerat i företaget och kallas riskbärande kapital. Till skulder räknas kortfristiga skulder som ska betalas inom ett år och långfristiga skulder som förfaller efter mer än ett år.

Bokslutets resultat från resultaträkningen återfinns i balansräkningen. Resultatet påverkar därför företagets eget kapital med samma belopp.

Budgeterad balansräkning

Balansräkning används även vid budgetering, där resultatbudget och likviditetsbudget utgör grunden. Budgeterad balansräkning visar vilka tillgångar och skulder och eget kapital ett företag planerar att ha vid en viss tidpunkt och kan ses som en summering av resultatbudgeten och likviditetsbudgeten.

Balansräkning på engelska

Balance sheet

Relaterade ord

Anläggningstillgång
Balansomslutning
Ingående balans
Resultat
Kontoklass
Tillgång

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp och bokföringstermer