Just nu går det inte att nå oss via chatt, detta pga tekniska problem hos vår leverantör. Vi ber om ursäkt för detta och hoppas på en lösning inom kort.

Vad är en styrelse och vad gör den?

En styrelse är en grupp av personer som styr och fattar beslut inom exempelvis aktiebolag och föreningar.

Entreprenörskap > Styrelse

Styrelsen ansvarar för verksamheten

En styrelse består av en grupp personer som är utsedda att ansvara för organisation, förvaltning och beslutsfattande i ett aktiebolag, en förening, en stiftelse eller annan juridisk person. Personerna i styrelsen har olika kompetenser, erfarenheter och nätverk.

Det är därför viktigt att gruppen fungerar bra tillsammans, eftersom den samlade kompetensen och samarbetet är mycket betydande för företagets prestation. Om det finns en verkställande direktör (VD) är det styrelsen tillsammans med VD:n som leder företaget. Företagsstyrelser väljs vanligtvis på bolagsstämman medan föreningsstyrelser brukar väljas på ett årsmöte.

Vilka företag måste ha en styrelse?

Enligt lag ska en styrelse eller annan form av ledningsorgan finnas i ekonomiska föreningar, ideella föreningar och aktiebolag. I aktiebolagslagen (2005:551) och i lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) finns regler om styrelsens uppgifter, sammansättning och hur den ska arbeta. Det finns inga krav på att handelsbolag eller kommanditbolag ska ha en styrelse.

Vilka är styrelsens uppgifter?

Styrelsens uppgift är bland annat att utse verkställande direktör och kontrollera hans eller hennes verksamhet, att se till att företagets organisation är passande, att förvalta bolaget i enligt de krav som aktiebolagslagen och årsstämmans ställer och att se till att företaget har en lämplig organisation.

Det är också styrelsen som kallar aktieägarna till bolagsstämma, ser till att årsredovisningar (och revionsberättelse om det krävs) blir upprättade och inskickade till Bolagsverket, samt ansvarar för att skatter betalas in. Styrelsen väljer vanligtvis också ordförande för styrelsen.

Styrelsens sammansättning

Om ett bolag har färre än tre styrelseledamöter kräver aktiebolagslagen minst en suppleant. Vid tre ledamöter finns inget krav på suppleant. En suppleant är en person som är utsedd att ersätta en ordinarie ledamot vid frånvaro om ledamoten exempelvis blir sjuk, avlider eller entledigas.

Publika aktiebolag måste utse en VD medan privata aktiebolag inte behöver ha en VD men kan det om de önskar. För ett publikt aktiebolag krävs minst tre styrelseledamöter, varav en ska vara ordförande och en VD. Om aktiebolaget har mer än 25 anställda har fackföreningarna rätt att utse två löntagarrepresentanter till styrelsen.

Styrelseledamöterna

En person som är delaktig i en styrelse benämns styrelseledamot. Den verkställande direktören får inte utse styrelseledamöterna. Styrelseledamöterna måste vara minst 18 år, får inte ha näringsförbud, vara försatta i konkurs eller ha förvaltare.

Finns det två eller fler ledamöter i styrelsen måste en ordförande registreras. Som huvudregel är styrelseledamöternas mandattid ett år. Det kan införas i bolagsordningen att uppdraget som styrelseledamot ska gälla för en längre tid än ett år, dock som längst fyra år.

Styrelse på engelska

Board of directors

Relaterade ord

Aktiebolag
Ekonomisk förening
Firmatecknare
Suppleant
Juridisk person
Bolagsordning
Hembudsförbehåll
Bolagsstämma

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp