Rörelsemarginal

Rörelsemarginalen är ett marginalmått och visar hur stor del av företagets vinst som blir kvar till räntor, skatt och vinst efter att kostnaderna täckts.

Ekonomistyrning & finansiell analys > Rörelsemarginal

Vad är rörelsemarginal?

Rörelsemarginal är ett finansiellt nyckeltal (marginalmått) som anger hur stor andel i procent av omsättningen som blir kvar för att täcka räntor och skatt samt ge vinst, efter att företagets kostnader har betalats. Rörelsemarginalen räknas ut med hjälp av rörelseresultatet vilket är lika med rörelseintäkterna minus rörelsekostnaderna.

Rörelseresultatet är med andra ord resultatet av verksamheten, dock utan att de finansiella posterna som till exempel skuldräntor, dragits av. Rörelsemarginalen anges i procent och det gäller att ju högre marginal, desto mer välmående är företaget. Om rörelsemarginalen ökar innebär det att det blir en större andel kvar av varje intjänad krona från försäljningen.

När används nyckeltalet rörelsemarginal?

Rörelsemarginalen används bland annat för att följa företagets utveckling och för att jämföra företag i samma bransch. Eftersom rörelsemarginalen är oberoende av hur företaget finansierats är nyckeltalet mest lämpligt för lönsamhetsjämförelser mellan likartade företag i samma bransch men som skiljer sig åt finansiellt och har olika skatterättslig hemvist.

Formel för rörelsemarginal

Följande formel används för att räkna fram rörelsemarginalen:

Rörelsemarginal = Rörelseresultat efter avskrivningar/nettoomsättning

Nyckeltalet anges i procent och kan analyseras enligt följande exempel:

Ett företag har en rörelsemarginal på 14%. Det betyder att företaget tjänar 0,14 kronor (före räntebetalningar och skatter) på varje intjänad krona.

Hur får man en bra rörelsemarginal?

Om ett företag vill förbättra sin rörelsemarginal gäller det att det ökar sina intäkter genom att exempelvis ta ut högre priser. Rörelsemarginalen kan även ökas genom att företaget minskar sina kostnader och avskrivningar, exempelvis genom att det säljer mer av de produkter som innebär lägst kostnader.

Rörelsemarginal på engelska

Operating margin

Relaterade ord

Rörelseresultat
Avskrivningar
Intäkt
Kostnad
Nyckeltal
Omsättning
Bruttovinstmarginal

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp