Vad är en kostnad?

En kostnad är en periodiserad utgift.

Företagsredovisning > Kostnad

Kostnader är utgifter

En kostnad är en periodiserad utgift, det vill säga en utgift som redovisas i den period den förbrukas. Ett annat sätt att definiera en kostnad är att beskriva det som att det är värdet av förbrukade resurser under en period.

Vissa resurser förbrukas relativt omgående, medan andra förbrukas i långsammare takt. Resurser som förbrukas långsamt kan vara maskiner, byggnader och bilar. Oftast kan den period som resursen förbrukas under gälla ett år och beräknas då utifrån anskaffningsvärdet.

Exempel på kostnad

En lastbil köps in för 200 000 kronor, vilket är utgiften. Lastbilen beräknas kunna användas i fem år. Kostnaden för ett år är samma som värdeminskningen under detta år. Om lastbilen beräknas minska i värde med lika mycket varje år, blir då kostnaden 40 000 kronor per år.

Beräkningen blir alltså:

200 000/5 = 40 000

Bokföringsmässiga och kalkylmässiga kostnader

De kostnader som inkluderas i produktkalkylering kallas för kalkylmässiga kostnader och kostnader som förekommer i den externa redovisningen kallas för bokföringsmässiga kostnader. De bokföringsmässiga kostnaderna skiljer sig från de kostnader som tas upp i den interna redovisningen, eftersom den externa redovisningen styrs av lagar och rekommendationer som ska följas.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Ofta överensstämmer de bokföringsmässiga och kalkylmässiga kostnaderna. I de fall då de inte gör det kallas de för bokföringsmässiga merkostnader, alltså de kostnader som endast kan finnas i den externa redovisningen, och kalkylmässiga merkostnader, alltså de kostnader som endast finns i kalkyleringen. Dessa kan särskiljas genom att titta på urval, värdering och periodisering. Urvalet är de kostnader som ska tas med, värderingen är hur dessa kostnader ska värderas och periodisering är behandlingen av poster i en bestämd tidsdimension.

Särkostnader och samkostnader

Särkostnader uppstår i en särskild kalkylsituation av ett givet kalkylobjekt. Detta kan vara att en kundorder ska framställas, vilket gör att materialkostnaden blir en särkostnad eller lönekostnader i ett konsultföretag. Dessa kostnader är alltså unika och särskiljer sig från andra kostnader.

Samkostnader är kostnader som uppstår gemensamt av två eller fler kalkylobjekt i en kalkylsituation. Exempel på detta kan vara en bank som erbjuder en flera olika tjänster, men som har en gemensam kostnad för lokalen. Denna kostnad är då dess samkostnad.

Direkta och indirekta kostnader

Direkta kostnader används ibland istället för sär- och samkostnader då kalkyleringen för dessa görs rutinmässigt. Direkta kostnader kan definieras som kostnader som påförs kalkylobjekt direkt, och omkostnader som kostnader som påförs kalkylobjekt via fördelning.

Rörliga och fasta kostnader

Rörliga kostnader är sådana kostnader som förändras när verksamhetsvolymen förändras, så som produktion och försäljning av produkter. Fasta kostnader förblir dock oförändrade oberoende av verksamhetsvolymen.

Rörliga kostnader

  • Proportionellt rörliga kostnader är kostnader som ökar och minskar i samma takt som verksamhetsvolymen
  • Progressivt rörliga kostnader är kostnader som ökar och minskar snabbare än verksamhetsvolymen
  • Degressivt rörliga kostnader är kostnader som ökar och minskar långsammare än verksamhetsvolymen

Fasta kostnader

  • Helt fasta kostnader är kostnader som alltid har samma värde även när verksamheten står helt stilla, som exempelvis byggnader.
  • Driftsbetingade fasta kostnader är kostnader som är oberoende av av verksamhetens storlek när produktionen har kommit igång och försvinner när verksamheten står stilla. Det kan vara el- och vattenförbrukning.
  • Halvfasta kostnader är fasta kostnader som är oförändrade fram till en viss tillverkningsmängd.
  • Periodbeslutade fasta kostnader är en vald satsningsnivå för en period och är oberoende av verksamhetsvolymen, så som kostnader för forskning och marknadsföring.

Kostnad på engelska

Cost; expense

Relaterade ord

Intäkt
Kostpris
Periodisering
Kapital
Kreditfaktura
Kundförlust

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer