Rörelseresultat (EBIT & EBITDA)

Rörelseresultat är mellanskillnaden mellan en verksamhets rörelseintäkter och rörelsekostnader.

Företagsredovisning > Rörelseresultat

Vad är rörelseresultat och vad betyder det?

Begreppet rörelseresultat förekommer inom redovisning och finansiell analys och innebär förenklat mellanskillnaden mellan en verksamhets rörelseintäkter och rörelsekostnader. Rörelseresultatet är resultatet innan finansiella poster i resultaträkningen.

Värdet kan till exempel användas för att jämföra ett företags effektivitet med liknande verksamheter. Eftersom man i denna jämförelse inte tar hänsyn till verksamhetens finansiering, blir lönsamheten i fokus vid jämförelsen.

Olika metoder för beräkning

Beroende på vilket mått man använder för att beräkna rörelseresultat kan man få fram olika värden. Därför är det viktigt att känna till akronymerna EBIT och EBITDA. Det som skiljer mellan dessa mått är vad som räknas som rörelsekostnader.

Rörelseresultat EBIT

EBIT (Earnings before interest and taxes) är det vanligast förekommande måttet när man beräknar rörelseresultatet. Det innebär att man exkluderar räntor och skatter från rörelsekostnaderna, och får fram ett resultat efter avskrivningar och nedskrivningar.

Rörelseresultat EBITDA

Använder man måttet EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation), exkluderas utöver räntor och skatter även nedskrivningar och avskrivningar från kostnaderna. EBITDA visar alltså ett rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar. Används detta mått vid beräkningen får man fram ett högre rörelseresultat jämfört med beräkning med EBIT.

Rörelseresultat, formel

Genom att beräkna rörelseresultatet i procentform får du fram hur mycket av omsättningen som kan användas till räntekostnader och vinst. För att få fram rörelseresultat i procent av omsättningen, används följande formel:

Rörelseresultat / Omsättning x 100

Rörelseresultat på engelska

Operating profit

Relaterade ord

Resultat
Vinst
Rörelsemarginal
Resultaträkning

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp