Kassaflöde

Ett kassaflöde är in- och utbetalningar under en viss period.

Ekonomistyrning & finansiell analys > Kassaflöde

Vad är kassaflöde?

Ett kassaflöde, även kallat betalström, är ett företags flöde av inbetalningar och utbetalningar, det vill säga flödet av pengar, under en viss tidsperiod (vanligtvis ett räkenskapsår). 

Utifrån kassaflödet går det att få fram information som inte alltid kan utläsas ur resultat- och balansräkning eller balansomslutningen, så som lagernivåer, underhållskostnader, kostnader för forskning och utveckling, kostnad för räntor samt skatter. Att analysera ett företag utifrån dess kassaflöde kallas för kassaflödesanalys.

Kassaflödesanalysen, som finns i årsredovisningen, visar kassaflödet under räkenskapsåret. Större aktiebolag ska redovisa en kassaflödesanalys fyra gånger per år.

Olika typer av kassaflöden

Man brukar prata om olika typer av kassaflöden. Dessa är:

Operativt kassaflöde / Kassaflödet från den löpande verksamheten

Kassaflödet från den löpande verksamheten visar det operativa kassaflödet. Denna betalström innehåller exempelvis förändringar i varulager, kortfristiga skulder, fordringar och årets resultat justerat för avskrivningar.

Kassaflöde från investeringsverksamheten

I denna betalström ingår investeringar i till exempel maskiner, inventarier och bolagsköp.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Här syftar man på exempelvis nyemissioner, nytecknade lån, amortering på befintliga lån, koncernbidrag och utdelningar.

Fritt kassaflöde

Med begreppet fritt kassaflöde menas överskottet efter investeringsverksamheten och kapitalomkostnader. Fritt kassaflöde är det operativa kassaflödet med investeringskostnaderna borträknade.

Med investeringskostnader avses exempelvis ränta på företagsobligationer eller annan typ av skuld.

Det fria kassaflödet är alltså summan som kvarstår efter företagets operativa kassaflöde minus kapitalomkostnader.

Varför är kassaflöde viktigt?

Kassaflödet kan användas för att se hur det går för ett företag genom att ställa det i relation till tidigare perioder, budgetar, eller andra företag i branschen. Man kan också se de kapitalflöden som rör sig inom företaget, företagets likviditet, dess förmåga att överleva och därmed även dess förmåga att skuldsätta sig. Ett bra kassaflöde leder till att företag kan växa och investera. 

Vad gör ett bra kassaflöde?

När företaget exempelvis säljer en vara eller lånar pengar, ökar dess likvididitet och gör att kassaflödet ökar. När det istället betalar in leverantörsfakturor eller amorterar sjunker de likvida medlena och kassaflödet minskar. Det kassaflödet visar är alltså hur stor del av de likvida medlena som blir kvar i kassan när alla påverkande transaktioner gjorts.

Kassaflödesbaserade modeller

När företag vill titta på sin ekonomi ur ett investerarperspektiv används så kallade kassaflödesbaserade modeller. Det innebär att de använder modeller för att se om ett företag är inriktat på att maximera aktiernas marknadsvärde, vilket uppnås genom att maximera nuvärdet av framtida kassaflöden.

Kassaflöde på engelska

Cash flow

Relaterade ord

Budget
Kassaflödesanalys
Likviditet
Nuvärde

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer