Likviditet

Likviditet är ett nyckeltal och visar ett företags tillgång på likvida medel i förhållande till de kortfristiga skulderna.

Ekonomistyrning & finansiell analys > Likviditet

Vad är likviditet och vad betyder det?

Likviditet är ett finansiellt mått och mäter verksamhetens förmåga att betala räkningar och andra utgifter och används ofta för att visa ett bolags betalningsförmåga på kort sikt. Det är avgörande för ett företags fortlevnad att de har tillräckliga finansiella resurser för att klara av sina betalningar.

De tillgångar som ett företag har direkt tillgängliga, dvs. pengar som kan användas omedelbart, kallas likvida medel. Likvida medel är de pengar som finns som kontanter i företagets kassa, samt på företagets olika konton. Aktier och obligationer räknas inte som ett företags likvida medel.

En person eller ett företag kan vara likvid eller illikvid

God likviditet krävs för att kunna betala av sina kortfristiga skulder. Ett företag eller en person som har möjlighet att betala sina skulder i tid benämns som likvid. Illikvid kallas ett företag eller en person som har hamnat i den motsatta situationen, dvs. när en person eller ett företag inte har betalningsförmåga på kort sikt. Dålig likviditet kan medföra att ett företag får problem med att betala sina löpande kostnader, exempelvis räkningar.

 Lästips: Så gör du en likviditetsbudget

En god likviditet innebär generellt många fördelar

Ett företag förväntas hålla en likviditet som är tillräckligt hög för att verksamheten ska kunna fortsätta att bedrivas, men inte så hög att den bromsar avkastningen. Hög likviditet ger ofta en större säkerhet för att företaget klarar av sina betalningar och sina åtaganden.

En hög likviditet fungerar också som en buffert för att minska risken vid oväntade situationer som kan drabba företagets ekonomi. En alltför hög likviditet kan däremot vara ogynnsam eftersom dessa pengar inte förräntas på bästa sätt, eller inte alls.

Det finns olika sätt för företag att frigöra kapital, dvs. öka likviditeten. Likviditeten kan exempelvis ökas med hjälp av god lönsamhet, ökad upplåning, tillskott från ägarna (nyemissioner etc.), minskning av varulager samt avyttring av anläggningstillgångar.

Hur beräknas likviditet?

Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett nyckeltal som brukar användas för att visa ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Kassalikviditeten är de likvida medlen som andel av de kortfristiga skulderna. En tumregel är att kassalikviditeten bör vara större än 1 (eller minst 100 procent), vilket innebär att de likvida medlen är lika stora som, eller större än, de kortfristiga skulderna.

Kassalikviditet beräknas enligt följande formel:

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar exkl. varulager och pågående arbeten ÷ Kortfristiga skulder

Balanslikviditet

Balanslikviditeten visar precis som kassalikviditeten ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Skillnaden mellan de två begreppen är att företagets varulager inkluderas i måttet för balanslikviditet, vilket det ju inte gör i måttet för kassalikviditet. Balanslikviditet är därför relevant för företag med lite mer omfattande “lagerverksamhet”, så som företag inom detaljhandel och grossisthandel. En tumregel är att balanslikviditeten bör vara större än 2 (eller minst 200 procent).

Balanslikviditeten beräknas enligt följande formel:

Balanslikviditet = Omsättningstillgångar ÷ Kortfristiga skulder

 Läs också vår stora guide om att starta eget företag

Likviditet på engelska

Liquidity

Relaterade ord

Budget
Kredittid
Räntabilitet
Soliditet
Regressrätt

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp