Vad är nuvärde och hur funkar nuvärdesmetoden?

Nuvärde är dagens värde av en betalningsström som sker i framtiden och används när företag gör investeringskalkyler.

Ekonomistyrning & finansiell analys > Nuvärde

Nuvärdesmetoden används vid investeringskalkylering

Nuvärde, även kapitalvärde, är ett begrepp som används vid investeringskalkylering när man använder sig av den så kallade nuvärdesmetoden. Värdet används för att kunna göra en jämförbar och rättvis jämförelse mellan investeringar som sker vid olika tidpunkter.

Nuvärdesmetoden, tillsammans med den så kallade payback-metoden, är en av de vanligaste metoderna för inversteringskalkylering och är ett populärt alternativ för större företag och myndigheter. 

Varför använda nuvärde i investeringskalkyler?

När företag ska göra investeringskalkyler används värden flera år framåt i tiden i beräkningarna. För att kunna jämföra dessa med varandra på ett rättvist sätt används det värde som investeringen hade vid tidpunkten för investeringsbeslutet.

Denna tidpunkt kallas även för nolltidpunkten eller nutidpunkten. Alla framtida in- och utbetalningar räknas då om till värden vid denna nolltidpunkt.

För att kunna beräkna nuvärde används två tabeller; en som visar nuvärdefaktorn av enstaka betalningar på samma belopp vid olika år och räntesatser, och en som används när nuvärde av flera årligen återkommande lika stora betalningar ska beräknas.

Nuvärde är alltså det beräknade värdet av en investerings framtida kassaflöde, diskonterat med hänsyn till en given kalkylränta.

Hur beräknar man nuvärdet?

Nuvärdesmetoden går ut på att antingen beräkna en investerings nuvärde och jämföra detta med investeringskostnaden, eller att beräkna nettonuvärdet direkt.

Nuvärdesberäkningen (NV)

Nuvärdesberäkningen kan jämföras med att sätta in pengar på ett konto. Den bemöter därmed frågan; ”Hur mycket pengar måste jag sätta in idag för att ha x pengar om y år?”.

Nettonuvärdeskvoten (NNK) är en beräkning på hur mycket en investering ger igen per satsad krona. Den tar kapitalkostnader i beaktande, genom att diskontera alla inbetalningar och utbetalningar till ett nuvärde, vilket sedan delas med grundinvesteringen.

Värdet säger således ingenting om reell vinst i kronor och ören, utan det är en relation till den initiala investeringskostnaden. Om exempelvis NNK beräknas ligga mellan 0,15 - 0,60 så medför det att man får tillbaka mellan 1,15 till 1,60 för varje satsad krona.

Nuvärde på engelska

Present value

Relaterade ord

Avkastning
Kassaflöde
Netto
Ränta

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp