Vad är prisbasbelopp?

Ett prisbasbelopp är ett årligt fastställt belopp som speglar prisutvecklingen i samhället och används för en rad olika beräkningar.

Omvärldsbevakning > Prisbasbelopp

Ett prisbasbelopp, även kallat basbelopp, är ett värde som årligen fastställs av regeringen. Basbeloppet speglar prisutvecklingen i samhället och används för en rad olika beräkningar: beskattning, pensions- och försäkringsförmåner samt medlems- och serviceavgifter.

Prisbasbeloppet påverkar många områden. Till exempel berörs värdet av bilförmån i deklarationen, högsta skattefria traktamente, storleken på grundavdraget och jobbskatteavdraget. Basbeloppet avgör även vid vilken inkomst man måste deklarera. Det används också för att räkna ut sjukpenning och föräldrapenning.

Prisbasbeloppet följer konsumentprisindex (KPI), som i sin tur mäter prisutvecklingen för privatkonsumtionen i Sverige. Basbeloppet räknas om årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) för att följa inflationen, och avrundas till närmaste hundratal kronor.

Prisbasbelopp 2020

Prisbasbeloppet för beskattningsåret 2019 (deklarationen 2021) är: 

47 300 kronor

Det innebär en höjning med 800 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2019.

Prisbasbelopp 2021

Prisbasbeloppet för beskattningsåret 2020 (deklarationen 2022) är: 

47 600 kronor

Det innebär en höjning med 300 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2020.

Prisbasbelopp och inkomstbasbelopp – vad är skillnaden?

Det finns även ett förhöjt prisbasbelopp, som för 2020 är 48 300 kronor. Tidigare användes det förhöjda prisbasbeloppet till att beräkna taket i den allmänna pensionen. Numera används det för att räkna ut ATP och tilläggspension enligt det gamla pensionssystemet och berör bara personer som är födda mellan 1938 och 1953. Det förhöjda prisbasbeloppet 2021 blir 48 600 kronor.

För personer födda efter 1953 används inkomstbasbeloppet vid beräkning av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) och allmän pensionsavgift. Till skillnad från de andra basbeloppen utgår inkomstbasbeloppet från inkomstutvecklingen per person i åldern 16-64 år, istället för från prisutvecklingen. Inkomstbasbeloppet för 2020 är 66 800 kronor och för 2021 blir det 68 200 kronor.


7,5 prisbasbelopp

Inkomsttaket i sjukförsäkringen höjdes den första juli 2018, från 7,5 till 8 prisbasbelopp. Det ger en högsta sjukpenninggrundande inkomst på 372 000 kronor. För tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning når man fortfarande taket vid 7,5 prisbasbelopp. Inkomsttaket i föräldraförsäkringen motsvarar 10 prisbasbelopp, vilket ger en högsta föräldrapenninggrundande inkomst på 473 000 kronor.

Prisbasbelopp 2020: Pension

För att den pensionsgrundande inkomsten (PGI) ska beräknas krävs att summan av de inkomster som är pensionsgrundande uppgår till minst 42,3 procent av prisbasbeloppet för intjänandeåret (66 800 kronor). Till pensionsgrundande inkomst räknas inkomster av anställning och annat förvärvsarbete. Vid beräkningen av PGI görs avdrag för allmän pensionsavgift (7 procent) av inkomsten.Taket när man räknar ut PGI är 7,5 inkomstbasbelopp.

Prisbasbelopp 2020: Tjänstebil

Prisbasbeloppet ligger till grund för beräkning av värdet på bilförmåner, även kallat förmånsvärde. Förmånsvärdet för en tjänstebil styr i sin tur den skatt föraren ska betala för att använda bilen privat. Förmånsvärdet är 31,7 procent av basbeloppet (47 300 kronor) med tillägg av en räntedel som baseras på bilens pris multiplicerat med 75 procent av statslåneräntan samt 9 procent av bilens pris upp till 7,5 basbelopp (354 750 kronor).

Är bilen dyrare än 7,5 basbelopp läggs 20 procent av det överskjutande beloppet till förmånsvärdet, det som brukar kallas lyxbilstillägg.

Konsumentprisindex

Konsumentprisindex (KPI) mäter den generella prisnivån i Sverige. Genom att jämföra KPI från olika tidpunkter kan man mäta hur priserna förändras över tid. Statistiska Centralbyrån (SCB) räknar ut KPI genom att hämta in prisuppgifter på varor och tjänster inom olika kategorier i proportion till hur befolkningen konsumerar dem.

Prisbasbelopp på engelska

Price base amount

Relaterade ord

Konsumentprisindex
Pensionsgrundande inkomst
Skatt
Inflation
Deflation

 Tips! Lär dig fler ekonomiska begrepp här