Vad är inventarier?

Inventarier är tillgångar som är avsedda att användas i ett företag under en längre tid.

Företagsredovisning > Inventarier

Inventarier köps in till företaget

Inventarier är tillgångar som köps in med syfte att användas i verksamheten. Exempel på inventarier är verktyg, möbler, bilar, datorer och affärsinredning. Inventarier är avsedda att stadigvarande användas i företaget, medan lagertillgångar är avsedda att förbrukas eller säljas. Kostnaden för inventarier får dras av, men på vilket sätt beror på vilken typ av inventarier som köpts in. Inventarier är antingen anläggningstillgångar som har en förväntad ekonomisk livslängd på minst tre år och som dras av genom avskrivningar eller förbrukningsinventarier som dras av direkt.

Det finns tre olika sätt att få avdrag för sina inventarier på:

  • omedelbart avdrag
  • avdrag genom restvärdesavskrivning
  • avdrag genom räkenskapsenlig avskrivning

Förbrukningsinventarier

Inventarier som bedöms ha en ekonomisk livslängd på högst tre år och inventarier som är av mindre värde får dras av redan samma år som de köps in till företaget. Av mindre värde är inventarier som under beskattningsåret uppgår till högst ett halvt prisbasbelopp. Denna typ av inventarier kallas förbrukningsinventarier.

Inventarier med livslängd över tre år

Om du inte kan göra avdrag för dina inköpta inventarier direkt kan du i stället fördela utgiften för inköpet över flera år. Detta kallas för avskrivningar eller värdeminskningsavdrag och betyder att företaget drar av utgiften för inköpet av inventarierna genom att dela upp kostnaden över en längre period. Företaget gör därmed avdrag varje år med en viss summa och när perioden har passerat innebär det att inventarierna är avskrivna och inte längre utgör någon kostnad för företaget. Summan som avskrivs ska motsvara vad tillgången har minskat i värde, vilket betraktas som en kostnad för företaget.

Inventarier på engelska

Equipment

Relaterade ord

Anläggningstillgång
Avskrivningar
Tillgång

 Lär dig fler bokföringstermer i vår ordlista!