Vad är en offentlig upphandling?

Offentlig upphandling är en reglerad procedur för inköp av varor, tjänster och entreprenader inom offentlig sektor.

Omvärldsbevakning > Offentlig upphandling

Offentlig sektor gör inköp genom offentlig upphandling

När statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar samt offentligt styrda bolag, föreningar och stiftelser ska köpa en vara, tjänst eller entreprenad, ska valet av leverantör ske på affärsmässig grund för att säkerställa att offentliga medel används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Därför används en reglerad inköpsprocedur som kallas offentlig upphandling. När en offentlig upphandling tillkännagetts inbjuds leverantörer att lämna ett anbud.

Offentliga upphandlingar för hundratals miljarder

Offentlig upphandling förekommer bland annat inom områdena skola, vård, transport, reklam, kommunikation, konsulttjänster samt IT-system, och uppskattas i Sverige årligen omsätta drygt 500 miljarder kronor. Det innebär att det kan finnas stora affärsmöjligheter för företagare som gör affärer med offentlig sektor. Köparen kallas för upphandlande myndighet, alternativt upphandlande enhet, och säljaren för leverantör.

Rättvisa spelregler ska styra offentlig upphandling

Grundprincipen i offentlig upphandling är att alla potentiella anbudsgivare ska ha samma förutsättningar. Den upphandlande myndigheten eller enheten ska därför vara affärsmässig och objektiv i valet av leverantör.

Subjektiva bedömningar på grund av exempelvis lojalitet baserat på nationell tillhörighet eller tidigare relation till leverantören får inte påverka beslutet. Det företag eller den organisation som har det bästa erbjudandet ska vinna upphandlingen. Valet ska baseras på vilken leverantör som erbjuder en vara eller tjänst som bäst motsvarar de krav som ställts.

Ett harmoniserat regelverk i Europa

I Sverige regleras upphandlingarna av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), samt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

En huvudregel är att det ska vara möjligt för en leverantör i ett EU-land att erbjuda varor eller tjänster till en upphandlande myndighet i ett annan EU-land. Därför är det svenska regelverket för offentlig upphandling baserat på ett EU-direktiv.

Ett harmoniserat regelverk inom EU syftar till att skapa möjligheter för leverantörer i olika EU-länder att tävla på lika villkor i varje upphandling inom EU. Detta regelverk är baserat på fem grundläggande principer: likabehandling, icke-diskriminering, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.

Konkurrensverket (KKV) är tillsynsmyndigheten för offentlig upphandling i Sverige. Konkurrensverket kontrollerar så att upphandlingsprocessen går rätt till, att alla inblandade behandlas lika och att beslut tas på rätt underlag.

Hur går en offentlig upphandling till?

I stora drag går en offentlig upphandling till enligt processen beskriven nedan.

Förberedelsestadiet: Den offentliga aktör som vill göra ett inköp förbereder upphandlingen genom att formulera ett så kallat förfrågningsunderlag som anger vad det är som ska upphandlas, samt förutsättningarna för upphandlingen.

Annonsering: Den upphandlande myndigheten publicerar en annons i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Anbud: Intresserade leverantörer tar del av annonsen och har möjlighet att komma in med anbud inom en bestämd tidsram.

Utvärdering: Den berörda myndigheten utvärderar de inkomna anbuden. Tilldelningsbeslut: Efterföljande utvärderingen fattar myndigheten ett så kallat tilldelningsbeslut, där det anges vilken leverantör som har vunnit upphandlingen och motiven för detta. Beslutet sänds ut till samtliga företag som har inkommit med anbud.

Överklagande: De leverantörer som anser att upphandlingen har gått felaktigt till har möjlighet att överklaga upphandlingen till förvaltningsrätten inom en viss tidsfrist. Kontraktskrivning: Den upphandlande myndigheten och den vinnande leverantören tecknar ett avtal.

Tröskelvärden och annonsering vid offentlig upphandling

Det finns flera olika typer av upphandlingsformer. Beroende på om värdet på en offentlig upphandling överstiger eller understiger de så kallade tröskelvärdena tillämpas olika bestämmelser. Alla upphandlingar som överstiger tröskelvärdena ska annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas, Tenders Electronic Daily (TED), så att leverantörer i samtliga EU-länder har samma möjlighet att lägga anbud i en offentlig upphandling. För upphandlingar som understiger de gällande tröskelvärdena är det tillräckligt att annonsera upphandlingen i en allmänt tillgänglig databas i Sverige.

Offentlig upphandling på engelska

Government procurement; public procurement; public tendering

Relaterade ord

Offert
Tillgång

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp