Vad är lönekartläggning?

Lönekartläggning är en metod för arbetsgivare att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan olika grupper av anställda, exempelvis kvinnor och män. 

Löner > Lönekartläggning

En löneskillnad är osaklig om det enda som kan förklara den är något av följande: kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.

Mall för lönekartläggning i företag

Vad innebär lönekartläggning?

Att alla arbetsgivare ska identifiera och åtgärda oskäliga löneskillnader mellan grupper med traditionellt kvinno- eller mansdominerade arbeten. Det är obligatoriskt för alla att ha nedskrivna riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Företag med 10 anställda eller fler ska från och med 2017 kartlägga skillnader mellan mäns och kvinnors löner. Det ska göras varje år, enligt ett riksdagsbeslut. Vad är fördelen och hur gör man? 

Fördelar med lönekartläggning

 Den bidrar till en jämställd arbetsplats.

 Den ger bra underlag för kommande löneöversyner. 

 Den ger en bild av hur din lönestruktur ser ut.

 Allt det förstärker det positiva kring ditt arbetsgivarvarumärke vilket gör att du får lättare att rekrytera och säljer mer i förlängningen.

Så här gör du en lönekartläggning 

1 Samverka

Låt lönekartläggningen ingå som en naturlig del i den samverkan som redan finns mellan arbetsgivare och facklig organisation. Saknas facklig organisation så får du ta ställning på vilket sätt samverkan ändå kan ske.

2 Gör en översyn

Titta på de övergripande faktorer som påverkar lönerna. Det kan vara allt från policyer och kollektivavtal till bonusmodeller. Gör en översyn så att faktorerna tillämpas på samma sätt oberoende av kvinna eller man.

3 Gruppera lika arbetsuppgifter

Medarbetare som har lika eller väsentligt lika arbetsuppgifter ska vara med i samma grupp. 

4 Gruppera utefter kunskap, ansvar och ansträngning

Inom gruppen tittar du på vilka kunskaper som krävs, vilket ansvar arbetsuppgifterna innebär, vilken ansträngning det medför och hur arbetsförhållandena ser ut. 

5 Kartlägg lönerna

Undersök om det finns några löneskillnader mellan kvinnor och män som har väsentligt lika arbetsuppgifter. Här är en Excelmall som visar hur man kan tänka. 

6 Jämför grupper med kvinnliga/manliga arbetsuppgifter  

Om det finns en grupp på företaget där arbetsuppgifterna är traditionellt kvinnliga och en annan som har traditionellt manliga uppgifter, jämför de två grupperna utifrån samma faktorer: kunskap, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden.

7 Analysera

Titta objektivt på dina resultat. Kan eventuella skillnader förklaras med sakskäl eller finns det osakliga löneskillnader? Utgå från avtal och bestämmelser, policyer och praxis. Förklara även männens lägre löner. Är arbetsuppgifterna lika eller närmast lika?

8 Gör en aktivitetsplan

Om det finns osakliga löneskillnader så ska du agera för att uppnå jämställda löner. 

Marknaden som lönesättare 

Arbetskraftsbrist och marknadskrafter styr ibland lönenivån, se bara till att formulera det som en faktor i policyn. Kriteriet kan behöva uppdateras med tiden. 

Mer stöd

För att underlätta ditt arbete med lönekartläggningen kan något av marknadens olika webbsystem förenkla processen. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har en e-utbildning som ger tips och råd.

Visma Lön Smart

Låt degen sköta sig själv

Visma Lön Smart är inte bara smart, utan väldigt smart. Fullpackat med finesser och finurligheter som du inte ens visste att du behövde.

Visma Lön Smart

Visma Lön Smart