Nya lagar 2020 som påverkar företag

Flera nya lagar och regler för företagare med anledning av coronaviruset. Här är lagarna som trätt i kraft efter årsskiftet. Lagarna som började gälla i början av 2020 hittar du längre ner.

Tillfällig lag för bolags- och föreningsstämmor

Regeringen beslutade den 3 april om en ny tillfällig lag med syfte att bolags- och föreningsstämmor ska ska kunna genomföras på ett sådant sätt att smittspridningen av viruset är så liten som möjligt. Den nya lagen gäller från den 15 april till och med den 31 december 2020 och består av olika lättnader anpassade för olika företagsformer.

Ytterligare åtgärder

Efter den första tillfälliga lagen beslutade regeringen om ytterligare åtgärder för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor under coronavirusets framfart. Åtgärderna innebär att en stämma ska kunna genomföras digitalt eller tillsammans med poströstning och någon fysisk närvaro behövs inte. Dessa regler gäller från den 18 maj 2020 till och med den 31 december 2020. Här kan du läsa mer om de utökade åtgärderna.

Nystartad med stöd får förlängd period

För att underlätta för den som är nystartad företagare och som uppbär Arbetsförmedlingens “Stöd vid start av näringsverksamhet” förlängs stödet från 6 månader till 12 månader. Förlängningen gäller tillfälligt från 1 maj till och med 31 december 2020.

VD får underteckna företagets inkomstdeklaration

En VD för ett aktiebolag får skriva under företagets inkomstdeklaration, samt utse deklarationsombud enligt ett ställningstagande av Skatteverket. Syftet är att förenkla för företag som har fått svårigheter att deklarera på grund av coronaviruset.

 Digital signatur - helt elektroniskt med Visma Sign

Möjlighet till minskade lönekostnader med korttidsarbete

Mellan den 1 maj och den 31 juli 2020 kan företag få stöd för att låta sina medarbetare korttidsarbeta med en minskning av arbetstiden på upp till 80 procent. Den anställde får en löneminskning på 12 procent.

Ingen förmånsskatt på fri parkering och gåva till anställda - tillfälligt

För att minska smittspridningen är parkering vid arbetsplatsen som företaget betalar fri från förmånsskatt under perioden 1 april - 31 december 2020. 

Tillfälligt anstånd med skattebetalningen

Om ditt företag har drabbats ekonomiskt av coronaviruset kan du ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Du kan få anstånd med betalningen upp till ett år från det att beslutet fattas. Anståndet gäller för inbetalningar du annars skulle gjort för tre månader eller ett kvartal mellan januari och september 2020 eller för årsmoms.

Anståndsavgiften är sänkt

Företag som fått tillfälligt anstånd ska betala kostnadsränta och från och med sjunde månaden en anståndsavgift. Anståndsavgiften har i och med coronavirusets framfart sänkts från 0,3 procent till 0,2 procent per månad. Du behöver alltså inte betala någon avgift för anståndet de första sex månaderna men efter det betalar du en lägre anståndsavgift.

Statlig kreditgaranti för lån till bostäder och ombyggnation

Boverket får lämna en statlig kreditgaranti till kreditgivare för lån till nybyggnation och ombyggnation av bostäder. Garantin kan gälla högst 90 procent av marknadsvärdet och syftet är att stötta svaga bostadsmarknader som till exempel på landsbygden.

Källa: Skatteverket, Bolagsverket, verksamt.se

Lagar som trädde i kraft i början av 2020

Sänkt kapitalkrav för privata aktiebolag 

Kravet på aktiekapital i privata aktiebolag sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor. För befintliga privata aktiebolag finns möjligheten att sänka sitt aktiekaptial.

Syftet med de nya reglerna är att göra företagsformen aktiebolag mer tillgänglig och att främja företagande.

 Lästips: Starta aktiebolag? Checklista för att starta eget aktiebolag

Förlängt anställningsskydd

Anställningsskyddet förlängs till arbetstagaren fyllt 68 år. Efter det kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren genom ett förenklat uppsägningsförfarande, det vill säga utan att det krävs saklig grund. Även de särskilda reglerna för uppsägningstid och företrädesrätt får höjd ålder. De nya åldersgränserna gäller också när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå till tillsvidareanställningar. 

Att avsluta en anställning genom ett skriftligt meddelande när den anställde har uppnått en viss ålder tas bort liksom den särskilda formen för visstidsanställning av äldre arbetstagare. Den 1 januari 2023 höjs åldersgränsen för lagen om anställningsskydd till 69 år.

 Tips: Rekrytera personal – så lyckas du hitta rätt!

Ändrad åldersgräns för inkomstgrundad pension 

Åldersgränsen för när inkomstgrundad ålderspension tidigast kan lämnas höjs från 61 till 62 år.

Kreditinstitut skyldiga tillhandahålla kontanttjänster

Kreditinstitut som tillhandahåller betalkonton till företag ska också erbjuda platser för att sätta in dagskassa. Institut eller filialer som tillhandahåller betalkonton till konsumenter ska också erbjuda platser för kontantuttag. Det här gäller kreditinstitut som har en inlåning från allmänheten som överstiger 70 miljarder kronor. Reglerna ska säkerställa att det finns en viss lägsta nivå på tillgången till kontanttjänster för konsumenter och företag.

Krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag

För att ha rätt till skattereduktion vid rot- och rutarbete kommer det från årsskiftet krävas att betalningen har skett elektroniskt. Betalningen anses elektronisk om den har förmedlats av en betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster och innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt. Lagen kommer att gälla för betalningar som görs för rot- och rutarbete efter årsskiftet.

Värnskatten avskaffas

Avskaffandet innebär att den högsta marginalskatten på arbetsinkomster sänks med 5 procentenheter.

Det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 65 år förstärks

Grundavdragsbeloppet höjs för alla med en inkomst mellan 210 000 kronor och 1 400 000 kronor per år.

Det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år förstärks. Detta sker genom att grundavdragsbeloppet höjs för alla med en fastställd förvärvsinkomst mellan ca 210 000 och 1 400 000 kronor per år.

Grundavdraget behöver inte begäras utan sker automatiskt.

 Här kan du se vilket grundavdrag som gäller när du fyllt 65 år

Skatten på drivmedel sänks men det blir ändå dyrare att tanka

Koldioxid- och energiskatten på bensin och diesel sänks. Storleken på skattesänkningen motsvarar påslaget på indexeringen med två procentenheter för 2020. Samtidigt justeras andra skatter på drivmedel vilket gör att bensinen totalt kommer bli dyrare per liter när du tankar.

Sänkt reklamskatt

Reklamskatten sänks från 7,65 till 6,9 procent. Gränsen för redovisningsskyldighet för reklamskatt höjs från 60 000 kronor till 100 000 kronor. 

Reklamskatten är en punktskatt som utgår på annonser och reklam. Reglerna gäller för reklam på fordon, skyltar, idrottskläder och liknande, reklam via högtalare samt tryckta annonser. Annonser i periodiska publikationer (tidningar och magasin som kommer ut med minst fyra nummer per år) är dock undantagna från reklamskatt.

Reklam via nätet, radio och TV är inte reklamskattepliktig.

Sista delen av sänkningen av fastighetsskatten för vattenkraftverk

Från och med den 1 januari 2020 sänks fastighetsskatten för vattenkraftverk till 0,5 procent av taxeringsvärdet.

Ny beräkning av fordonsskatten på nya bilar

Från årsskiftet kommer beräkningen av fordonsskatt på nya bilar att förändras. Den nya mätmetoden WLP ger mer rättvisa men också högre förbrukningssiffror. Det påverkar även den som har tjänstebil eftersom fordonsskatten ingår i själva formeln för beräkningen av förmånsvärdet.

Medicinska kontroller – ny uppdaterad föreskrift

Arbetsgivare är skyldiga att ordna medicinska kontroller för arbetstagare i vissa yrken. Till exempel så utökas definitionen av nattarbete och kommer att gälla fler arbetstagare. Handintensivt arbete kommer framöver att omfattas av medicinska kontroller. Några av förändringarna gäller från 1 november 2019 medan helt nya krav och omfattande förändringar träder i kraft 2021.

Syftet med de uppdaterade föreskrifterna är att visa om arbetstagarens hälsotillstånd medger en viss typ av arbete och att tidigt ge möjligheter att upptäcka tecken på ohälsa kopplat till arbetet samt att ge underlag för arbetsmiljöåtgärder.

Digitaliserade hyresförhandlingar

Parter som förhandlat enligt hyresförhandlingslagen ska kunna justera protokoll och underteckna överenskommelser med en elektronisk underskrift.

4,3/5 - 831 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi